Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podawanych przez nich w trakcie korzystania z Serwisu jest INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej nr 64. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Poprzez akceptację Regulaminu w toku rejestracji, podawanie danych w trakcie korzystania z Serwisu, wypełniając formularz Zamówienia lub przesyłając Zamówienie przez inne środki komunikacji elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania usług oferowanych przez Serwis, za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. INTER CARS S.A., zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, dbając o zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności.
3. Do korzystania z usług świadczonych przez Serwis niezbędne jest podanie danych wskazanych w pkt. 4 oraz danych niezbędnych do dokonania płatności.
4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numery telefonu, adres e-mail, informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.
5. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w celach marketingowych, w szczególności zaś do:
• zawarcia i wykonywania umów sprzedaży i dostawy towarów oraz obsługi reklamacji;
• zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Użytkowników;
• obsługi procesu rejestracji na stronie Serwisu, świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz kontrolowania stanu złożonych zamówień;
• marketingu usług świadczonych przez Serwis oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);
• otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu towarów i wyrażania opinii na temat towarów;
• przesyłania przez Organizatora za zgodą Użytkownika, na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu (Newsletter), z otrzymywania którego Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili;
• wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i ewentualnego dochodzenia roszczeń;
• tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Serwisu.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany i poprawiania ich, a także żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych, o których mowa w pkt. 3-4 jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta indywidualnego Użytkownika. Zgłoszenie żądania oraz usunięcie konta nie powodują utraty przez INTER CARS S.A. prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań Stron wynikających z Regulaminu, w szczególności rozliczania zawartych umów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z nim treści publikowanych przez Użytkowników Serwisu, w tym opinii oraz komentarzy w celach promocyjnych i marketingowych, z wyłączeniem danych osobowych Użytkowników Serwisu.
9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Organizator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 10. Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w Regulaminie. W zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w Regulaminie, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane PayU lub PayPal. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, którego takie dane osobowe dotyczą.
11. Organizator wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników. Umożliwiają one:
• utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i hasła;
• dostosowanie zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz innych osób z niego korzystających;
• tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
Więcej informacji na temat plików „cookies” znajduje się w polityce „cookies” dostępnej na stronach Serwisu.
12. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z Serwisu mogą zawierać „web beacons” (elektroniczne obrazki, puste gify). "Web beacons” pozwalają na otrzymanie następujących informacji:
• adres IP komputera, na który załadowana została strona Serwisu, na której "web beacon” został zamieszczony;
• numer URL strony;
• czas załadowania strony;
• rodzaj przeglądarki internetowej;
• jak również informacje zawarte w "cookies”, w celu oceny efektywności reklam.
13. Organizator oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia kont Użytkowników i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
Dodaj ogłoszenie