REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „MOTOUSŁUGI”

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym „MotoUsługi” (www.moto-uslugi.com.). Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez Usługodawcę – Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887.
1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych adresowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:
1.2.1. adres poczty elektronicznej: info@moto-uslugi.com,
1.2.2. serwis internetowy: www.moto-uslugi.com,
1.2.3. telefon: (+48) 801 980 980
1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. DEFINICJE
W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:
2.1. „Dzień Roboczy” – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
2.2. „MotoUsługi” – zespół funkcji i narzędzi Serwisu, dostępnych dla Użytkowników Zarejestrowanych, umożliwiający Kierowcom dodawanie w Serwisie Ogłoszeń, a Warsztatom – składanie Ofert w odpowiedzi na te Ogłoszenia.
2.3. „Infolinia” – oznacza wykorzystywane przez Usługodawcę centrum obsługi telefonicznej, obejmujące zespół ludzi wraz z infrastrukturą techniczną. Użytkownik może połączyć się z Infolinią dzwoniąc na numer telefonu: (+48) 801 980 980. Do zadań Infolinii należy w szczególności kontakt z Użytkownikiem w ramach MotoUsługi (np. w celu ustalenia terminu wizyty Użytkownika w Warsztacie).
2.4. „Kierowca” – oznacza Użytkownika Zarejestrowanego będącego posiadaczem pojazdu, który dokonał rejestracji w Serwisie jako kierowca.
2.5. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2.6. „Konto Użytkownika” lub równoważnie „Konto” – konto Użytkownika w Serwisie, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w Systemie Informatycznym dostępnych dla Użytkownika i przypisanych do niego, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika w Serwisie; Konto Użytkownika pozwala na skorzystanie z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
2.7. „Ocena” – oznacza ocenę (wraz z komentarzem) dotyczącą Warsztatu, wprowadzoną przez Kierowcę do Systemu Informatycznego po odbyciu wizyty w ocenianym Warsztacie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Ocena zamieszczana jest w Serwisie przy Wizytówce Warsztatu, którego dotyczy, w sekcji dotyczącej opinii.
2.8. „Oferta” – oznacza ofertę zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest Usługa Warsztatowa, złożoną Kierowcy przez Warsztat w odpowiedzi na Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie, w sposób opisany w Regulaminie.
2.9. „Ogłoszenie” – oznacza zamieszczone przez Kierowcę w Serwisie zaproszenie do składania przez Warsztaty Ofert wykonania poszukiwanej przez Kierowcę Usługi Warsztatowej.
2.10. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
2.11. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy pod nazwą „MotoUsługi”, należący do Usługodawcy, posiadający w szczególności funkcjonalność zamieszczania Ogłoszeń i składania Ofert, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: www.moto-uslugi.com
2.12. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne i komponenty informatyczne Serwisu.
2.13. „Umowa” lub równoważnie „Umowa o świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
2.14. „Usługa Warsztatowa” – oznacza świadczenie usługi, wykonanie dzieła lub spełnienie przez Warsztat na rzecz Kierowcy innego świadczenia dotyczącego pojazdu.
2.15. „Usługa” – oznacza wskazaną w Regulaminie usługę świadczoną Użytkownikom przez Usługodawcę drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
2.16. „Usługodawca” – oznacza Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887.
2.17. „Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.18. „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu). 2.19. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) ogólnodostępne strony Serwisu albo podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.
2.20. „Warsztat” – oznacza Użytkownika Zarejestrowanego będącego przedsiębiorcą (w tym osobą fizyczną, osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną) prowadzącym warsztat samochodowy lub świadczącym usługi związane z motoryzacją (np. usługi naprawy pojazdów).
2.21. „Wizytówka Warsztatu” – oznacza zbiór danych i informacji o Warsztacie (w tym adres lokalu Warsztatu oraz dane kontaktowe Warsztatu) prezentowanych w ramach Serwisu. Wizytówka Warsztatu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG)
3.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:
(a) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania), w tym do Ogłoszeń,
(b) możliwość zapoznania się z Wizytówkami Warsztatów,
(c) możliwość przeglądania Ocen Warsztatów zamieszczonych w ramach Serwisu,
(d) możliwość skontaktowania się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Usługodawcy za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego,
(e) możliwość skontaktowania się z wybranym Warsztatem za pośrednictwem Usługodawcy, przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego, widocznego przy Wizytówce Warsztatu; dane (w tym dane osobowe) podane przez Użytkownika w formularzu trafiają do Usługodawcy, który następnie kontaktuje się z wybranym przez Użytkownika Warsztatem i udostępnia mu dane Użytkownika w celu umożliwienia mu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
3.1.2. Usługę Serwisu – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:
(a) utrzymania Konta Użytkownika, w tym przypisanych do niego danych kontaktowych i innych danych dotyczących Użytkownika oraz zmiany hasła autoryzującego dostęp do Konta Użytkownika,
(b) zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Kierowcą możliwości:
i. zachowania swoich danych o posiadanym pojeździe,
ii. korzystania z funkcji MotoUsługi, w tym w szczególności umożliwienie dodawania Ogłoszeń i otrzymywania Ofert od Warsztatów oraz wystawiania Ocen,
iii. dostępu do historii swoich Ogłoszeń i otrzymanych Ofert.
(c) zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Warsztatem możliwości:
i. korzystania z funkcji MotoUsługi, w tym w szczególności umożliwienie składania Ofert w odpowiedzi na Ogłoszenia Kierowców,
ii. dostępu do historii złożonych Ofert i otrzymanych Ocen.
3.1.3. Usługę newslettera, o której mowa w rozdziale 4 Regulaminu.
3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Oznacza to, że każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.
3.3. Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu.
3.4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony, na zasadach opisanych w rozdziale 7 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w rozdziale 8 Regulaminu.
3.6. Usługi świadczone są nieodpłatnie, to jest bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu). Ponadto, w przypadku nawiązania przez Użytkownika połączenia z Infolinią, Użytkownik ponosi opłaty za połączenie telefoniczne według standardowych stawek stosowanych przez swojego dostawcę usług telekomunikacyjnych (dostawcę usług telefonicznych).
3.7. Na ogólnodostępnych stronach Serwisu zamieszczone są artykuły, opinie, porady i inne podobne materiały dotyczące motoryzacji. Usługodawca informuje, że takie materiały zostały przygotowane z należytą starannością, nie stanowią one jednak porady specjalistycznej ani nie mogą zastąpić wizyty w profesjonalnym warsztacie mechaniki lub elektromechaniki pojazdów.

4. NEWSLETTER
4.1. Usługa newslettera polega na okresowym wysyłaniu przez Usługodawcę lub podmiot działający na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą oraz informacji o aktualnościach i promocjach związanych z Serwisem.
4.2. Subskrypcja Usługi newslettera może być dokonana poprzez zaznaczenie odpowiedniej, jednoznacznej opcji widocznej w elektronicznym formularzu na etapie rejestracji w Serwisie jak również w ustawieniach Konta Użytkownika. W przypadku dokonania subskrypcji Usługi newslettera tą drogą do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą skorzystania ze specjalnego linku (hiperłącza) aktywacyjnego, widocznego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany dla celów subskrypcji newslettera. Usługodawca może umożliwić również dokonanie subskrypcji w inny sposób (np. w formie formularza elektronicznego, w którym podawany jest adres poczty e-mail Użytkownika), informując Użytkownika o sposobie i skutkach podania adresu
e-mail dla celów subskrypcji newslettera przed dokonaniem tej subskrypcji przez Użytkownika.
4.3. Użytkownik może dokonać subskrypcji Usługi newslettera lub zrezygnować z niej w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usługi newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony, z chwilą dokonania sybskrypcji.
4.4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi newslettera w każdym czasie przez kliknięcie na link znajdujący się w każdej wiadomości otrzymywanej w ramach newslettera, umożliwiający rezygnację z Usługi newslettera.
4.5. Usługa newslettera jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie. Usługodawca nie pobiera również opłat za rezygnację z subskrypcji Usługi newslettera. 4.6. Skorzystanie z Usługi newslettera wymaga rejestrac
ji w Serwisie. Usługodawca przewiduje w przyszłości wprowadzenie subskrypcji newslettera dla osób niezarejestrowanych w Serwisie.

5. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH
5.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:
5.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawo do wizerunku lub dobra osobiste innych osób,
5.1.2. obscenicznych lub wulgarnych;
5.1.3. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną;
5.1.4. obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
5.1.5. propagujących ideologie narodowego socjalizmu lub komunizmu;
5.1.6. kwestionujące powszechnie uznawaną prawdę historyczną;
5.1.7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
5.1.8. stanowiących atak na bezpieczeństwo informatyczne Usługodawcy, w tym spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub Systemu Informatycznego.
5.2. Użytkownik nie może ponadto korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.
5.3. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@moto-uslugi.com.
5.4. W ramach świadczonych Usług Usługodawca jedynie udostępnia zasoby Systemu Informatycznego m.in. w celu umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym dodawania Ogłoszeń i składania Ofert. Usługodawca nie tworzy, nie modyfikuje ani nie wpływa na treści zawarte w Ogłoszeniach, Ofertach, Opiniach, Wizytówkach i innych danych dostarczanych przez Użytkowników. Jednakże w przypadku, gdy Usługodawca otrzyma wiarygodną wiadomość lub urzędowe zawiadomienie, że w Serwisie znajdują się treści (dane) o charakterze bezprawnym, dostarczone przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do takich treści (danych). W przypadku otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści (danych), dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o swoim zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

6. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA, UTRWALENIE TREŚCI UMOWY
6.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu, wymaga użycia komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
6.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Eksplorer, Mozilla Firefox, Chrome lub Safari, przy czym zalecane jest korzystanie z przeglądarki w aktualnej wersji,
6.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies, aby móc korzystać z wszystkich usług i opcji przeznaczonych dla Użytkowników Zarejestrowanych, oraz aktywny interpreter języka JavaScript; do samego przeglądania Serwisu nie jest niezbędne włączenie opcji akceptacji plików cookies.
6.2. Serwis jest przystosowany do współpracy z urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfon, tablet czy palmtop, posiadającymi dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową obsługującą aktualnie stosowane standardy tworzenia stron internetowych. Do poprawnego działania Serwisu na urządzeniu przenośnym zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej w aktualnej wersji.
6.3. Korzystanie z niektórych Usług przeznaczonych dla Użytkowników Zarejestrowanych oraz z Usługi newslettera, wymaga ponadto posiadania urządzenia końcowego (komputera osobistego) skonfigurowanego do wysyłania i odbierania poczty e-mail oraz konta e-mail, umożliwiających odczyt wiadomości e-mail w formacie HTML.
6.4. Usługodawca informuje, że w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
6.5. W związku z korzystaniem z Serwisu w niektórych przypadkach na urządzeniu Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajduje się na stronie http://www.moto-uslugi.com/polityka-prywatnosci.
6.6. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, publikacji Ogłoszeń, składania Ofert oraz przesyłania formularza kontaktowego:
6.6.1. walidacja formalnej poprawności wprowadzonych danych składających się z cyfr (np. liczba cyfr w NIP, format numeru telefonu, format kodu pocztowego),
6.6.2. mechanizm autokompletacji (autouzupełniania) danych,
6.6.3. mechanizm dwukrotnego wpisywania hasła (potwierdzania hasła),
6.6.4. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych.
6.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie Usług następuje przez:
6.7.1. udostępnienie treści Regulaminu na ogólnodostępnej stronie Serwisu (http://www.moto-uslugi.com/regulamin) oraz umożliwienie pobrania treści Regulaminu na urządzenie Użytkownika w formacie PDF,
6.7.2. dołączenie treści Regulaminu do wiadomości e-mail wysyłanej Użytkownikowi w ramach procesu rejestracji Użytkownika,
6.7.3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem podczas rejestracji Użytkownika, dodawania Ogłoszenia i dodawania Oferty.
6.8. Korzystanie z Usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, wywołane przez bezprawne działanie osób trzecich (takie jak wirusy, oprogramowanie szpiegowskie, złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu nielegalnego pozyskania danych osobowych lub innych informacji). Pomimo to zalecane jest korzystanie z oprogramowania (program antywirusowy, firewall) chroniącego przed tzw. malware, wirusami i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet.
6.9. Usługodawca stosuje adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych i innych danych dostarczanych przez Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. W tym celu połączenie z Serwisem podczas wprowadzania takich danych (np. przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego) jest szyfrowane za pomocą protokołu ....
7. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
7.1. Serwis umożliwia dokonanie dwóch rodzajów rejestracji Użytkownika: jako Kierowcy i jako Warsztatu. W obu przypadkach rejestracja Użytkownika w Serwisie oraz aktywacja Konta Użytkownika następuje według następujących procedur:
7.1.1. Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu zawierającą elektroniczny formularz rejestracyjny; Informacja zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie.
7.1.2. Użytkownik wybiera, czy chce dokonać rejestracji jako Kierowca bądź jako Warsztat.
7.1.3. Użytkownik wprowadza do elektronicznego formularza zamieszczonego w Serwisie wymagane dane dotyczące Użytkownika, zgodnie z postanowieniami pkt 7.2 Regulaminu (dotyczy rejestracji jako Kierowca) bądź 7.3 Regulaminu (dotyczy rejestracji jako Warsztat). W każdym wypadku Użytkownik podaje swój adres e-mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika w Serwisie, oraz swoje hasło.
7.1.4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu – Użytkownik oświadcza o zapoznaniu się z treścią Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego; złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej jest niezbędne do kontynuacji procedury rejestracji w Serwisie.
7.1.5. Poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu).
7.1.6. Z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza rejestracyjnego zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Usługodawcą umowa o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Usługi Serwisu dopiero po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownika. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem aktywacji Konta Użytkownika przez Użytkownika.
7.1.7. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie przesyła na podany w toku rejestracji adres e-mail Użytkownika wiadomość obejmującą prośbę o aktywację Konta Użytkownika; powyższa wiadomość zawiera tekstowy link aktywacyjny prowadzący do Serwisu. Kliknięcie w ten link, zakończone wywołaniem strony internetowej Serwisu, kończy procedurę rejestracyjną.
7.1.8. Poprzez kliknięcie przycisku aktywacji Konta lub wprowadzenie do przeglądarki podanego linku tekstowego następuje przekierowanie do Serwisu (do podstrony informującej o aktywacji Konta Użytkownika) Użytkownik dokonuje aktywacji Konta Użytkownika.
7.1.9. W przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego, lub wykorzystywany przez inną osobę (innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika w Serwisie, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego, w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.
7.2. W przypadku rejestracji w Serwisie jako Kierowca Użytkownik powinien podać w elektronicznym formularzu rejestracyjnym numer VIN posiadanego pojazdu (numer ten można znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym).
7.3. W przypadku rejestracji w Serwisie jako Warsztat dostępne są dwa dwie opcje rejestracji:
7.3.1. Rejestracja dla Warsztatu posiadającego nadany przez Usługodawcę (Inter Cars S.A.) status „Motointegrator Partner”– w takim wypadku w elektronicznym formularzu rejestracyjnym należy podać unikalny numer klienta w Inter Cars S.A. oraz NIP Warsztatu. Pozostałe dane dotyczące Warsztatu (takie jak nazwa i adres zostaną automatycznie zaimportowane do Konta Użytkownika z systemu informatycznego Inter Cars S.A.
7.3.2. Rejestracja dla pozostałych Warsztatów – w takim wypadku w elektronicznym formularzu rejestracyjnym należy podać pełną nazwę (firmę), NIP oraz dokładny adres Warsztatu.
7.4. Usługodawca informuje, że wymaganie aktywacji Konta Użytkownika wprowadzone zostało w celu ochrony wszelkich osób, w tym Użytkowników przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich danych (w tym adresu e-mail) oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu.
7.5. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany hasła dostępu do Konta Użytkownika za pomocą ustawień swojego Konta Użytkownika.
7.6. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika będącego przedsiębiorcą (w tym niebędącego osobą fizyczną) oraz dokonująca w Serwisie innych czynności w imieniu takiego Użytkownika (w szczególności składając zamieszczając Wizytówkę i składając Ofertę), oświadcza, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu tego przedsiębiorcy – jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, wspólnik spółki osobowej albo organ spółki kapitałowej bądź innej osoby prawnej.

8. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU
8.1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
8.2. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez konieczności podania przyczyny. W tym celu wystarczy, że Użytkownik złoży Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@moto-uslugi.com lub poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika z Serwisu, z pomocą odpowiedniej opcji dostępnej w ustawieniach tego Konta.
8.3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
8.3.1. ponowne naruszenie przez Użytkownika zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w pkt 5.1 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 8.3.3 poniżej,
8.3.2. ponawiające się naruszanie przez Użytkownika zakazu określonego w pkt 9.4 Regulaminu,
8.3.3. naruszenie przez Użytkownika zakazu, o którym mowa w pkt 5.1.8 lub 5.2 Regulaminu.
8.4. Niezależnie od postanowienia pkt 8.3 powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
8.4.1. w przypadku Warsztatu – zamieszczenie w Wizytówce lub w Ofercie informacji wprowadzających w błąd, w szczególności co do istotnych cech i warunków Usług Warsztatowych lub informacji naruszających przepisy prawa dotyczące ochrony Konsumentów,
8.4.2. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany w dalszym ciągu korzysta z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje, pomimo otrzymania uprzednio ostrzeżenia od Usługodawcy,
8.4.3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany w dalszym ciągu wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z celem działalności Serwisu, pomimo otrzymania uprzednio ostrzeżenia od Usługodawcy,
8.4.4. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
8.4.5. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu.
8.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt 8.3 powyżej, jak również w pkt 8.4 powyżej, Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 8.3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt 8.4 powyżej.
8.6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub skutecznego złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
8.7. Z chwilą wygaśnięcia Umowy następuje usunięcie Konta Użytkownika oraz danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Usługodawca uprawniony jest do zachowania danych niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń od Użytkownika oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, o którym mowa art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto dla celów archiwalnych Usługodawca może zachować w Serwisie Opinie i Ogłoszenia względnie – w danym wypadku – Oferty, zamieszczone przez Użytkownika.

9. MOTOUSŁUGI
9.1. W ramach funkcji MotoUsługi Użytkownicy Zarejestrowani będący Kierowcami mogą zamieszczać w Serwisie Ogłoszenia dotyczące poszukiwanych przez nich Usług Warsztatowych, zaś Warsztaty w odpowiedzi na takie Ogłoszenia mogą składać Oferty, zgodnie z postanowieniami rozdziału 9 Regulaminu.
9.2. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Kierowcę wymaga zalogowania w Serwisie. Ogłoszenie zamieszczane jest za pomocą elektronicznego formularza widocznego w Serwisie (formularz dodawania Ogłoszenia).
9.3. W formularzu dodawania Ogłoszenia Kierowca może, a w wypadku pól oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe – powinien:
9.3.1. podać informację o rodzaju poszukiwanej Usługi Warsztatowej – poprzez wybór kategorii i podkategorii z rozwijanego menu (np. „Opony”, „Klimatyzacja” itd.), w oparciu o tę informację automatycznie nadawany jest tytuł Ogłoszenia;
9.3.2. podać informacje o pojeździe, którego dotyczyć ma poszukiwana Usługa Warsztatowa (w tym VIN, marka, model, typ, rok produkcji, przebieg pojazdu) – poprzez wybór odpowiedniej pozycji z rozwijanego menu,
9.3.3. dodać opis poszukiwanej Usługi Warsztatowej,
9.3.4. dodać informację o lokalizacji Kierowcy (poprzez podanie kodu pocztowego i miejscowości),
9.3.5. załączyć zdjęcie cyfrowe własnego autorstwa stanowiące ilustrację Ogłoszenia (rozmiar zdjęcia – maksymalnie … MB, rozdzielczość maksymalnie: … na … pikseli, format pliku: .png, .jpg lub .jpeg); w ramach jednego Ogłoszenia można zamieścić maksymalnie 4 zdjęcia), wraz z opisem (nie dłuższym niż … znaków, wliczając w to spacje i znaki specjalne),
9.3.6. załączyć materiał wideo własnego autorstwa stanowiący ilustrację Ogłoszenia (rozmiar wideo – maksymalnie … MB, rozdzielczość maksymalnie: … na … pikseli, format pliku: mp4, mov, avi…); w ramach jednego Ogłoszenia można zamieścić 3 materiały wideo),
9.3.7. zaznaczyć opcjonalną prośbę o pilny kontakt ze strony Warsztatów,
9.3.8. zaznaczyć jeden lub więcej priorytet wyboru Ofert (cena, lokalizacja, termin realizacji),
9.3.9. zaznaczyć opcjonalną zgodę na kontakt ze strony Usługodawcy w celu pomocy w doprecyzowaniu szczegółów Ogłoszenia, w przypadku, gdy treść Ogłoszenia budzi wątpliwości.
9.4. Treść Ogłoszenia powinna bezpośrednio nawiązywać do poszukiwanej Usługi Warsztatowej. Zabronione jest w ramach korzystania z Serwisu dodawanie w Ogłoszeniu treści niezwiązanych bezpośrednio z poszukiwaną Usługą Warsztatową, a mających na celu wyeksponowanie Ogłoszenia, w tym zabronione jest zamieszczanie w Ogłoszeniu znaków mających na celu jedynie uzyskanie pierwszeństwa Ogłoszenia w kolejności alfabetycznej (np. „AAA Wymiana opon”).
9.5. Formularz dodania Ogłoszenia powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i z należytą starannością.
9.6. Przed zamieszczeniem Ogłoszenia Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu – Użytkownik oświadcza o zapoznaniu się z treścią Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza dodawania Ogłoszenia. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej jest niezbędne do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.
9.7. Poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku zamieszczonego pod formularzem dodania Ogłoszenia, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz (tj. dane podane w formularzu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu). Niezwłocznie po otrzymaniu wypełnionego formularza przez Usługodawcę (z zastrzeżeniem pkt 9.8 poniżej), Ogłoszenie zostaje przekazane do akceptacji przez moderatora Serwisu (moderacja).
9.8. W przypadku, gdy Kierowca nie jest zalogowany albo gdy nie posiada Konta Użytkownika, bezpośrednio po przesłaniu do Usługodawcy wypełnionego formularza dodania Ogłoszenia, Kierowca zostanie poproszony o zalogowanie do swojego Konta Użytkownika albo – w danym wypadku – dokonanie rejestracji w Serwisie w celu dokończenia procesu dodawania Ogłoszenia.
9.9. Moderacja Ogłoszenia jest dokonywana pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej oraz zgodności z Regulaminem. Moderator nie jest dostawcą treści zawartych w Ogłoszeniu. Moderacja dokonywana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu ….
9.10. O akceptacji Ogłoszenia i jego zamieszczeniu w Serwisie albo o braku akceptacji i odrzuceniu Ogłoszenia Użytkownik jest informowany na adres e-mail. Odrzucenie ogłoszenia przez moderatora może nastąpić wyłącznie z powodu niezgodności tego ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu, braku wymaganych danych, oczywistych błędów merytorycznych lub formalnych. W przypadku, gdy ogłoszenie wymaga doprecyzowania, a Użytkownik wyraził zgodę na kontakt ze Strony Usługodawcy, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej celem poprawienia Ogłoszenia w sposób uzgodniony z tym Użytkownikiem.
9.11. Jeżeli z treści Ogłoszenia jednoznacznie wynika, że Kierowca błędnie lub omyłkowo zakwalifikował swoje Ogłoszenie do jednej z kategorii lub podkategorii, Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia tego Ogłoszenia do innej kategorii lub podkategorii, najbardziej odpowiadającej treści Ogłoszenia.
9.12. Aktualne Ogłoszenia są publikowane w Serwisie w taki sposób, że każdy Użytkownik przeglądający Serwis może się z nimi zapoznawać. W każdym wypadku login (adres e-mail) Kierowcy, który zamieścił Ogłoszenie, nie jest widoczny dla innych Użytkowników.
9.13. Ogłoszenie przestaje być widoczne dla pozostałych Użytkowników Serwisu z chwilą, gdy Kierowca wybierze interesującą go Ofertę, złożoną w odpowiedzi na to Ogłoszenie. Takie nieaktualne Ogłoszenie pozostaje jednak widoczne dla Kierowcy, który zamieścił to Ogłoszenie oraz dla Warsztatów, które na nie odpowiedziały.
9.14. Treść Ogłoszenia stanowi zaproszenie do składania ofert przez Warsztaty (zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego).
9.15. Kierowca może w każdym czasie usunąć anulować Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej funkcji Konta Użytkownika.
9.16. Każdy Warsztat może, po zalogowaniu do swojego Konta Użytkownika, złożyć Ofertę w odpowiedzi na Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniego formularza elektronicznego, widocznego w Serwisie.
9.17. Oferta złożona Kierowcy przez Warsztat powinna w każdym wypadku zawierać przynajmniej orientacyjną wycenę Usługi Warsztatowej, z uwzględnieniem wszystkich należnych podatków (cenę brutto). Do Oferty zostaną automatycznie przypisane dane dotyczące Warsztatu, pochodzące z jego Wizytówki.
9.18. Złożona Oferta jest widoczna tylko dla Kierowcy, któremu jest ona składana, dla Warsztatu, który ją złożył oraz dla Usługodawcy. Oferta nie jest widoczna dla pozostałych Użytkowników. O ile Warsztat w treści Oferty nie zaznaczy inaczej, Oferta złożona Kierowcy za pośrednictwem Serwisu stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
9.19. Skorzystanie przez Kierowcę i Warsztat z MotoUsługi nie prowadzi do zawarcia przez Użytkownika z Usługodawcą jakiejkolwiek umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług Warsztatowych. Usługodawca nie świadczy Usług Warsztatowych, o których mowa w Ogłoszeniach i Ofertach zamieszczanych w Serwisie.
9.20. Kierowca może wybrać interesującą go Ofertę, otrzymaną od Warsztatu, za pomocą odpowiedniej funkcji Konta Użytkownika (po zalogowaniu). W tym celu Użytkownik podaje w przeznaczonym do tego elektronicznym formularzu swoje dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu. Niezwłocznie, nie później niż w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu tych danych przez Usługodawcę, z Kierowcą kontaktuje się Infolinia w celu umożliwienia Kierowcy nawiązania kontaktu z wybranym przez niego Warsztatem. Na prośbę Kierowcy Infolinia podejmie czynności faktyczne mające na celu umówienie wizyty w wybranym przez Kierowcę Warsztacie.
9.21. Niezwłocznie, nie później niż w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu przez Usługodawcę danych Kierowcy, o których mowa w pkt 9.20 (tj. po wybraniu przez Kierowcę interesującej go Oferty), Infolinia kontaktuje się również z Warsztatem w celu umożliwienia Warsztatowi nawiązania kontaktu z Kierowcą, który wybrał Ofertę tego Warsztatu. Jeżeli Kierowca poprosił Infolinię o umówienie wizyty w Warsztacie, Infolinia umawia wizytę Kierowcy w wybranym przez niego Warsztacie.
9.22. Sam wybór Oferty, o którym mowa w pkt 9.20 powyżej i nawiązanie kontaktu telefonicznego z Warsztatem nie zobowiązuje Kierowcy do skorzystania z Usług Warsztatowych świadczonych przez dany Warsztat. Kierowca i Warsztat mają pełną swobodę co do zawarcia albo niezawarcia umowy, której przedmiotem są Usługi Warsztatowe. Taka umowa może, lecz nie musi zostać zawarta w ramach nawiązania przez Kierowcę kontaktu z Warsztatem, o którym mowa powyżej.
9.23. Usługi Warsztatowe świadczone są przez dany Warsztat na podstawie umowy zawartej pomiędzy Warsztatem a Kierowcą. Sposób zawarcia umowy, której przedmiotem jest Usługa Warsztatowa, leży w wyłącznej gestii stron tej umowy (np. zawarcie umowy telefonicznie, drogą elektroniczną, na piśmie itp.).
9.24. Usługodawca informuje, że w ramach świadczonych Usług:
9.24.1. nie zapewnia, że Użytkownik będzie mógł skorzystać z takich Usług Warsztatowych na warunkach prezentowanych w otrzymanej od Warsztatu Ofercie (w tym za cenę tam wskazaną),
9.24.2. nie zobowiązuje się wobec Użytkownika, iż Warsztat spełni jakiekolwiek świadczenia na rzecz Użytkownika.
9.25. Usługodawca informuje, że nie odpowiada za działania ani zaniechania Warsztatu, ani za wykonanie przez Warsztat jakiejkolwiek umowy zawartej przez Warsztat z Użytkownikiem.
9.26. W ramach MotoUsługi Kierowca – po potwierdzeniu przez Warsztat skorzystania przez Kierowcę z Usługi Warsztatowej – może przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji Serwisu (formularz opinii znajdujący się przy Wizytówce Warsztatu, po zalogowaniu do Konta Użytkownika) zamieścić swoją Ocenę dotyczącą Warsztatu. Ocena składa się z ocen cząstkowych wystawianych według skali (od 1 do 5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 to ocena najwyższa) oraz z komentarza. Ocena zamieszczona przez Kierowcę jest przypisana do Wizytówki Warsztatu i wpływa na ogólną ocenę Warsztatu w Serwisie. Komentarz zamieszczony w Serwisie zostanie oznaczony pseudonimem (nickiem) wybranym przez Użytkownika w czasie dokonywania Oceny.
9.27. Opinie wystawiane przez Kierowców powinny być rzetelne.
9.28. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Opinii, co może nastąpić na wniosek Warsztatu, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, gdy Opinia zawiera treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje, bądź gdy Opinia zawiera informacje nieprawdziwe, lub wprowadzające w błąd, w szczególności nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy Kierowcą a Warsztatem dotyczącej Usługi Warsztatowej lub Kierowca wystawił Warsztatowi Opinię negatywną w sytuacji, gdy Warsztat wykaże, że należycie wykonał Usługę Warsztatową. Opinia jest usuwana po uprzednim powiadomieniu (za pomocą poczty e-mail lub innego dostępnego kanału komunikacji) Kierowcy, który ją zamieścił, celem umożliwienia mu wypowiedzenia się w sprawie usunięcia Opinii.
9.29. W ramach MotoUsługi Usługodawca zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość nieodpłatnego otrzymywania na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego (SMS) powiadomień, przy czym:
9.29.1. Kierowca może otrzymywać powiadomienia o nowych Ofertach dotyczących swojego Ogłoszenia,
9.29.2. Warsztat może otrzymywać powiadomienia o nowych Ogłoszeniach – ze wskazaniem interesującego go obszaru (lokalizacji) oraz kategorii Usług Warsztatowych (opcja dostępna wyłącznie dla Warsztatów posiadających status „Motointegrator Partner”).
9.30. W celu zamówienia powiadomień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, należy wypełnić i wysłać do Systemu Informatycznego odpowiedni formularz, dostępny za pomocą ustawień Konta Użytkownika. Użytkownik może wybrać kanał komunikacji, za pomocą którego chce otrzymywać powiadomienia (SMS albo e-mail) oraz może wskazać częstotliwość otrzymywania powiadomień, w zależności od opcji udostępnionych przez Usługodawcę. Korzystanie z powiadomień SMS wymaga podania numeru telefonu komórkowego należącego do polskich zasobów numeracji.
9.31. Użytkownik może zrezygnować z powiadomień, o których mowa powyżej, w każdym czasie. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach Konta Użytkownika.

10. WIZYTÓWKI WARSZTATÓW
10.1. Aktualna lista Warsztatów dostępna jest w odpowiednio oznaczonej części Serwisu.
10.2. W ramach korzystania z Usługi WWW każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania Wizytówek Warsztatów i zapoznawania się z Opiniami Użytkowników na temat poszczególnych Warsztatów.
10.3. W ramach Serwisu wyróżnia się:
10.3.1. Warsztaty posiadające status „Motointegrator Partner”, nadany przez Inter Cars S.A.,
10.3.2. pozostałe Warsztaty.
10.4. Wizytówka Warsztatu tworzona jest za pomocą ustawień Konta Użytkownika prowadzonego dla Warsztatu, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 10.5 poniżej. Warsztat może zamieścić w ramach swojej Wizytówki m.in. następujące informacje:
10.4.1. opis warsztatu,
10.4.2. godziny otwarcia,
10.4.3. obsługiwane marki pojazdów,
10.4.4. specjalizacje warsztatu (spośród opcji do wyboru w Serwisie),
10.4.5. dane o lokalizacji.
10.5. Informacja o tym, że dany Warsztat posiada status „Motointegrator Partner” jest przypisana do Wizytówki Warsztatu i jest widoczna dla wszystkich Użytkowników. Wizytówki Warsztatów o statusie „Motointegrator Partner” są wyświetlane w Serwisie z pierwszeństwem w stosunku do pozostałych Warsztatów. Ponadto Warsztat posiadający status „Motointegrator Partner” ma w stosunku do pozostałych Warsztatów możliwość skorzystania z bardziej rozbudowanych opcji Serwisu, w tym:
10.5.1. może w ustawieniach swojego Konta wybrać z jakiej okolicy (lokalizacji) chce otrzymywać powiadomienia o nowych Ogłoszeniach,
10.5.2. może określić w ustawieniach swojego Konta kategorie Usług Motoryzacyjnych, odnośnie których chce otrzymywać powiadomienia o nowych Ogłoszeniach.
10.6. Warsztat odpowiada za to, aby treści zawarte w ramach jego Wizytówki były aktualne i zgodne z prawdą oraz aby były w nich zawarte wszelkie informacje, jakich zgodnie z obowiązującym prawem powinien udzielać przedsiębiorca.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
11.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
11.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.
11.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Usługi Serwisu, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
11.3.1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: Inter Cars S.A., Dział Zwrotów Internetowych, ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów lub składając pismo pod tym adresem;
11.3.2. pocztą elektroniczną na adres: info@moto-uslugi.com.
11.4. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy, pod adresem: …. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
11.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 11.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umowę taka uważa się za niezawartą. Usługodawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika oraz dane przechowywane w ramach Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Usługodawca uprawniony jest do zachowania danych niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń od Użytkownika oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, o którym mowa art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.7. Postanowienia niniejszego rozdziału 11 znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy zawarli odpowiednio Umowę o świadczenie Usługi WWW lub Umowę o świadczenie Usługi Serwisu jako Konsument (tj. do Użytkowników będących Konsumentami).

12. REKLAMACJE
12.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
12.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:
12.2.1. przesłana pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt 1.2.1 Regulaminu,
12.2.2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt 1.1 Regulaminu.
12.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przyczyny reklamacji oraz dane kontaktowe do osoby składającej reklamację (np. adres e-mail lub adres do korespondencji).
12.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
12.5. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12.6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt 12.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt 1.1 Regulaminu.

13. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
13.1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY WZGLĘDEM PRZEDSIĘBIORCY
14.1. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu Umowy ograniczona zostaje do kwoty 1 000 zł (jeden tysiąc złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej.
14.2. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w punkcie poprzedzającym nie dotyczą szkód wyrządzonych Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.
14.3. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia niniejszego rozdziału 14 nie mają zastosowania do Umów zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.
15. POZOSTAŁE INFORMACJE

15.1. Językiem wszelkich Umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.
15.2. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
15.2.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 66[1] § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
15.2.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
15.2.3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
15.2.4. nie dostarcza jakichkolwiek rzeczy lub towarów.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: 16.1.1. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
16.1.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) lub decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,
16.1.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych Usług,
16.1.4. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,
16.1.5. wprowadzenie odpłatności Usług,
16.1.6. konieczność dostosowania Regulaminu do zmiany w zakresie czynności technicznych prowadzących do skorzystania z Usług;
16.1.7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Konsumentów,
16.1.8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich,
16.1.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług,
16.1.10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,
16.1.11. zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach korzystania z Serwisu, 16.1.12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług,
16.1.13. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.
16.2. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach Konta Użytkownika.
16.3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników, którzy nie wypowiedzieli Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z postanowieniem punktu poprzedzającego.
16.4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej w Serwisie, w formacie PDF, pod adresem http://www.moto-uslugi.com/regulamin.pdf, w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
16.5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodaj ogłoszenie